گروت پایه سیمانی 3 BSMGROUT-GRM

حالت : مخلوط پودر و سنگدانه و دانه های نیمه درشت.

زمان لازم برای انبساط:

  • شروع 15 دقیقه
  • خاتمه 2 ساعت

دانلود-کاتالوگ