کوتینگ BSM Paste Coat Epoxy 2C

نسبت اختلاط( وزنی): (A)8/5(B)

درصد حجمی مواد جامد: %100

زمان ژل شدن: 45 دقیقه

زمان خشک شدن سطحی : 3 ساعت

زمان سخت شدن نهایی : 4 روز

چگالی:  45/1دانلود-کاتالوگ