کوتینگ BSM Paste Coat Epoxy 2C

  • نسبت اختلاط( وزنی): (A)8/5(B)
  • درصد حجمی مواد جامد: %100
  • زمان ژل شدن: 45 دقیقه
  • زمان خشک شدن سطحی : 3 ساعت
  • زمان سخت شدن نهایی : 4 روز
  • چگالی:  45/1
دسته: