ژل میکروسیلیس SP1RB

  • افزایش مقاومت خمشی بتن
  • افزایش مقاومت کششی بتن
  • افزایش چشمگیر در مقاومت الکتریکی

دانلود-کاتالوگ