ژل میکروسیلیس ASP2RC

حالت: در حالت سكون ژله اي و پس از تكان دادن مايع ويسكوز

رنگ: خاكستري

وزن مخصوص: ~  3/1

ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »

نيترات: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

نقطه اشتعال: ندارد

دانلود-کاتالوگ