ژل میکروسیلیس ASP2AB

رنگ: خاكستري

وزن مخصوص: ~  4/1

ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »

نقطه انجماد: تا – 5 ˚C  يخ زدگي مشاهده نشد.

نقطه اشتعال: ندارد

دانلود-کاتالوگ