ژل میکروسیلیس APC5RRD

رنگ: طوسی تا دودی رنگ

وزن مخصوص: ~  25/1

ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »

نيترات: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

نقطه اشتعال: ندارد

دانلود-کاتالوگ