سخت کننده BSMfloor-HT  

مقاومت سایش بتن را حداقل تا 200%افزایش می دهد.

مقاومت فشاری 28روزه N/mm2 70 می باشد.

سنگدانه های انتخاب شده دارای مقدار سختی 8 بر طبق مقیاس اصلی موهر می باش