دیرگیر کننده بتن Retarder45 BSM

مایع بی رنگ
وزن مخصوص 1.06 – 1.08
نقطه اشتعال ندارد
نقطه انجماد: صفر درجه سانتیگراد