ترمیم کننده بتن و آببند BSM proof-CT

حالت فیزیکی : پودر

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص : gr/cm3 09/1

یون کلر : ندارد

مقاومت فشاری : طبق استاندارد  ASTM C 39بعد از 28 روز مقاومت فشاری می یابد.

میزان نفوذ آب : طبق استانداردCRD-C-48-73  بعد از 28 روز کمتر از cm/sec (14-) 10×9/1