مواد افزودني هوازا

هواساز بتن BsmAir-U1

مواد افزودني هوازا بتن:

«مواد افزودني هوازا بتن سبب مي شوند حبابهاي بسيار ريز هوا، در بتن ايجاد شود. به مواد افزودني هوازا گاهي مواد مضاف ايجاد كنندة حباب هوا و به بتن حاصله در اصطلاح بتن

هوادار مي گويند.»

بتن هوادار معمولاً در محدودة 4% الي 8% هوا ///

قابل توجه است كه حبابهاي هوا در بتن به دو دسته اند:

1ـ حبابهاي غيرعمدي كه درشت تر از 5% ميليمتر و اكثراً با ابعادي در حدود چندين ميليمتر هستند.

2ـ حبابهاي عمدي كه ريزتر از 05/0 ميليمتر هستند.

قابل توجه است اگر وجود حبابهاي غيرعمدي در بتن اجتناب ناپذير بوده و اين حبابها كم و بيش در بتن ايجاد مي شوند. حتي زمانيكه از مواد هوازا استفاده مي شود، در كنار  ايجاد

حبابهاي ريزهوا، وجود حبابهاي درشت هوا در بتن اجتناب ناپذير است و از 4 الي 8 درصد هواي ايجاد شده در بتن، ممكن است 1 الي 2 درصد آن حبابهاي غيرمفيد و درشت هوا

باشد.»

«داوود مستوفي نژاد، چاپ دوم، زمستان 77، ص 62»

محاسن استفاده از بتن هوادار:

1ـ افزايش قابليت آب بندي؛

2ـ افزايش مقاومت در مقابل يخبندان؛

3ـ كاهش امكان تورق؛

4ـ كاهش ميزان جذب آب؛

5ـ افزايش مقاومت در مقابل حمله سولفاتها؛

6ـ كاهش امكان جدا شدن دانه ها؛

7ـ افزايش مقاومت در مقابل شرايط بدجوّي؛

8ـ كاهش امكان آب انداختن بتن؛

9ـ كاهش ميزان افت و خيز؛

10ـ افزايش ميزان رواني بتن (افزايش كارايي)»

«همان، ص 613»

انواع ديگري از مواد افزودني نظير «افزودني هاي معدني، ضد باكتري وضوح»

نيز وجود دارند ولي از آنجا كه دامنة كاربرد آنها كم بوده و همچنين اطلاعات كامل و جامعي در مورد آنها وجود ندارد، جايگاهي نيز در ميان ديگر مواد افزودني به آن صورت ندارند. لذا در

اينجا بحثي در مورد آنها صورت نگرفته است.

 

نتیجه:

امروزه ساخت بتني كه در آن از مواد افزودني استفاده نشده باشد بسيار نادر مي باشد. چرا كه تعداد تيپ هاي سيمان موجود در بازار محدود بوده و به تنهايي توانايي برآورده كردن

كارفرمايان را ندارد و لذا با وجود آنكه استفاده از اين مواد ظاهراً هزينه هايي را بر دوش مصرف كننده وارد مي سازد و بعلاوه به خاطر شناخت ناكافي ممكن است عوارض جانبي

ناشناخته اي هم داشته باشند، باز استفاده از آنها ترجيح داده مي شود.

لازم به تذكر است كه در هنگام استفاده از اين مواد به اطلاعات منسج بر روي پاكت آنها كفايت نشده و براساس نوع كاربري آزمايشات لازم بر روي آنها صورت پذيرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *