گروت پایه سیمانی BSM GROUT-GRM2

رنگ:خاکستری

حالت فیزیکی:پودر

وزن مخصوص خمیری:  2.340 ± 0.1 gr/Cm3

pH:11

ميزان كلر: درحدود 500 PPM

درصد آب به پودردر دمای°25:  12 تا 15 درصد