گروت پایه اپوکسی Bsm Epoxy Grout-1000

  • استحکام کششی: ASTM C307:210 kg/cm2
  • استحکام خمشی: day1-250 kg/cm2
  • استحکام فشاری: hours 24-700 kg/cm2
  • استحکام فشاری: days 7-950 kg/cm2
  • استحکام فشاری: days 28-1020 kg/cm2
  • زمان سخت شدن نهایی بسته به مقدار و دمای محیط: 120min>
  • زمان ژل شدن  بسته به مقدار مورد استفاده و دمای محیط: 60 min>