کوتینگ BSM epoxy floor coating

نسبت اختلاط:  120 واحد جزء A  + 35 واحد جزء B

زمان ژل شدن :  بسته به مقدار استفاده و دماي

محیط حداکثر 150 دقیقه

زمان پخت کامل: 4 روز

مقاومت خمشی (ASTM C580) : 4818 psi

سختی  :(ASTM 2240) Shore D8/81

مقاومت ضربه (ASTM D2794): 48 in.lb