کوتینگ بتن BSMcoat-Eml

وزن مخصوص :   حدودا”  1  کیلو گرم بر لیتر

رنگ : قهوه ای تیره

نقطه اشتعال : ندارد

زمان خشک شدن : به دما و رطوبت محیط بستگی دارد.

مقدار مصرف کوتینگ بتن BSMcoat-Eml:

3/0  الی  5/0  کیلوگرم بر مترمربع که بستگی به زبری سطح دارد

دانلود-کاتالوگ