کوتینگ بتن BSMcoat-Eml

  • وزن مخصوص :   حدودا”  1  کیلو گرم بر لیتر
  • رنگ : قهوه ای تیره
  • نقطه اشتعال : ندارد
  • زمان خشک شدن : به دما و رطوبت محیط بستگی دارد.
  • مقدار مصرف کوتینگ بتن BSMcoat-Eml:
  • 3/0  الی  5/0  کیلوگرم بر مترمربع که بستگی به زبری سطح دارد.
دسته: