ژل میکروسیلیس ASP2AC

حالت: در حالت سكون ژله اي و پس از تكان دادن مايع

رنگ: خاكستري

وزن مخصوص:     gr/cm³  ~  4/1

ميزان كلرايد: ندارد « بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد »

نيترات: ندارد

نقطه انجماد: تا  ̊C 5-  يخ زدگي مشاهده نشده است .

نقطه اشتعال: ندارد .

دانلود-کاتالوگ