ژل میکروسیلیس APC5RRC

 ژل میکروسیلیس الیاف دار

رنگ: طوسی تا دودی رنگ

وزن مخصوص: ~  40/1

نيترات: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

نقطه اشتعال: ندارد