ژل میکروسیلیس APC5RRB

رنگ: طوسی تا دودی رنگ

نيترات: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

نقطه اشتعال: ندارد

دانلود-کاتالوگ