هواساز بتن BsmAiR-SP10

رنگ: قهوه ای روشن

وزن مخصوص:016/1

میزان کلر:ندارد

نقطه انجماد:صفر درجه سانتیگراد

PH : 7