ملات و پوشش اپوکسی BSM Grout Epoxy 2c

Compressive Strength – ASTM C 579

1 Day @  24 ˚c  : 650 kg/cm2

7 Day @ 24 ˚c :  940  kg/cm2

Modulus of elasticity – ASTMC 580 : 87500 kg/cm

Tensile Strength – ASTM  C:307 kg/cm2

Flexural Strength – ASTM C 580 :217 kg/cm2

Bond Strength – ASTM C 882 : 245 kg/cm2

Linear Shrinkage – ASTM C 531: 0/005 %

Density  ASTM D 905:1290  kg/m3

Maximum Continuous Service Temperature:126 ˚C