فوق روان کننده بتن BSMflow-M-PLUS

رنگ: مايع قهوه اي روشن

وزن مخصوص :  ~  1/12

ميزان كلر: ندارد

نقطه اشتعال: ندارد

دانلود-کاتالوگ