فوق روان کننده بتن BSMFLOW-M-43N

رنگ: مايع قهوه اي روشن

وزن مخصوص :  ~  1/05

ميزان كلر: ندارد

نقطه اشتعال: ندارد

دانلود-کاتالوگ