فوق روان کننده بتن BSMflow-M-20

 

دُز نرمال مصرف فوق روان کننده بتن BSMflow-M-20 از  0/3%  الي  1/6% نسبت به وزن سيمان مصرفي در بتن  ميباشد.

دُز هاي بالاتر از 1/6% الي 1/8%  براي

مصارف ويژه توصيه ميگردد. ولي كليه دز هاي مصرف قبل از بكارگيري بايد مورد آزمايش قرار گيرند.

دانلود-کاتالوگ