فوق روان کننده بتن bsmcrete-101

رنگ: مايع قهوه اي تيره

وزن مخصوص: ~ 18/1

ميزان كلر: ندارد

نقطه اشتعال: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

دانلود-کاتالوگ