فوق روان کننده بتن bsmcrete-100

رنگ: مايع قهوه ای تيره

وزن مخصوص:    ~18/1

ميزان كلر: ندارد

نقطه اشتعال: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

دانلود-کاتالوگ