فوق روان کننده بتن BSM FLOW M45

رنگ :سفید روشن

حالت فیزیکی :مايع

وزن مخصوص M-45 : ش 1.08 ± 0.05 gr/Cm3

وزن مخصوص M-45N : ش 1.07 ± 0.05 gr/Cm3

ميزان كلر: درحدود 600 PPM

نقطه اشتعال : ندارد

pH : ش 5

میزان نیترات : ندارد

دانلود-کاتالوگ