روغن قالب bsmoil

وزن مخصوص :   حدودا”gr/cm3     85/0

رنگ : قهوه ای تیره

شکل: مایع با ویسکوزیته پایی

دانلود-کاتالوگ

دسته: