روان کننده بتن Bsmplast-20

رنگ: مايع قهوه اي تيره

وزن مخصوص: ~ 2/1

ميزان كلر: ندارد ( بسيار پايين تر از حد مجاز استاندارد )

نيترات: ندارد

نقطه اشتعال: ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

دانلود-کاتالوگ