روان کننده بتن-BSM L.R PLAST 205

حالت فیزیکی و رنگ : مایع- قهوه‌ای تیره

وزن مخصوص :1.04± 0.05 gr/Cm3

ميزان كلر : درحدود 600 PPM

نقطه اشتعال :ندارد

نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد