الیاف BSM FIBER PP12

شکل:الیاف پلی پروپیلن

مقدار قلیایی: صفر

مقدار سولفات: صفر

مقاومت کششی: 350  N/mm2

نقطه ذوب : 160 درجه سانتیگراد

دسته: