فوق روان کننده BSM Flow M45

رنگ :سفید روشن

حالت فیزیکی :مایع

وزن مخصوص M-45N : ش 1.07 ± 0.05 gr/Cm3

میزان كلر: درحدود 600 PPM

نقطه اشتعال : ندارد

pH : ش 5

میزان نیترات : ندارد