آب بند کننده BSM TP-50

حالت و رنگ:مایع بی رنگ روشن

وزن مخصوص:در دمای  1/20 ±  0/01 g/cm3 20 ̊ С

هوازایی:کمتراز1%

نفوذپذیری:بتن را آببندی کرده و دوام آنرا افزایش می‌دهد.

بسته بندی:23 کیلوگرمی ، 220 کیلوگرمی