آب بند کننده BSM TP-50

حالت و رنگ:مایعبهرنگ روشن

وزن مخصوص:در دمای  1/20 ±  0/01 g/cm3 20 ̊ С

هوازایی:کمتراز1%

نفوذپذیری:بتن را آببندیکردهودوام آنراافزایشمی‌دهد.

خواص مکانیکی:تمامیخواصمکانیکیبتندر تمامیسنینبهبودمی‌‌یابد

سازگاری:باتمامیتیپهایسیمان پرتلندازجملهسیمان مقاومدربرابرسولفاتو سیمانهایآمیختهسازگار است.

بسته بندی:23 کیلوگرمی ، 220 کیلوگرمی