مقالات

 

Bsm Epoxy Grout -1000
 

شرح:


گروت اپوکسی Bsm Epoxy Grout - اپوکسی 3 جزئی است که جزء ، یک گروت 1000 A آن از رزین اپوکسی
بیس فنول A با کارایی و همچنین استحکام فشاري بالا تشکیل شده و جزء B آن هاردنر و جزء C آن متشکل از
پودرهاي معدنی با مش هاي مناسب است. این محصول قابلیت پخت در دماي محیط را دارد. همچنین این ماده
چسبندگی خوبی به بتن و فلز داشته و در ساختار آن از هیچ گونه حلال و رقیق کننده واکنش گر و غیر واکنشگر
استفاده نشده است. با محاسبه حجم مقطع و با در نظر گرفتن وزن مخصوص ماده می توان مقدار مصرف را
مشخص نمود. آماده سازي سطوح تمامی سطوح باید تمیز، خشک و عاري از هر گونه چربی، روغن، رنگ، ذرات
سست و مواد اضافی باشند. ذرات سست باید با روش هاي مکانیکی از بین برده شوند. زبر نمودن مقاطع تحت
اجرا با روش هاي مکانیکی مناسب منجر به افزایش و بهبود چسبندگی می گردد. بهتر است مقاطع بتنی پیش از
.گروت ریزي به مدت 28 روز عمل آوري شده باشند. رطوبت موجود در بتن کمتر از 4 درصد باشد. تمامی مقاطع
.آماده سازي شوند و چربی سطوح به روش حلال شویی مطابق با پاك گردد.


خصوصیات و مزایاي محصول:
- مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا
- سرعت سخت شدن مناسب
- چسبندگی قابل توجه به بتن و سازه هاي دیگر
- بدون حلال

 


موارد مصرف:

 

به عنوان یک گروت اپوکسی در ساختارهاي نام برده در زیر می تواند به کار گرفته شود:
- پرکننده ي اتصالات قبل از پوشش
- نصب انواع صفحه ستون و بیس پلیت با دقت زیاد
- نصب انواع ماشین آلات و تجهیزات دقیق و فوق سنگین
- نصب ورقه هاي کف
- مناسب جهت استفاده در مکان هاي مرطوب
- اتصال بتن قدیم به جدید
- فونداسیون پرسهاي فوق سنگین و تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی
- محافظ خوردگی فولاد قبل از بکارگیري بتن

آماده سازي سطح:


تمامی سطوحی که در ارتباط با گروت اپوکسی هستند باید عاري از روغن، گریس، و هرگونه آلودگی
محیطی و همچنین رطوبت بوده و اگر خرده هاي بتن شکسته نیز روي سطح موجود است باید به کلی حذف
شود. بتن جدید باید حداقل 28 روز عمر داشته باشد. بتن باید خشک و تمیز باشد. سطوح صاف و صیقلی
مانند سطح فلزات باید سند بلاست شده و یا با روش هاي مکانیکی یا شیمیایی دیگري زبر شوند.


اختلاط:


به نسبت وزنی 100 به 57 و به طور یکنواخت B با A به منظور رسیدن به محصولی با کارایی بالا ابتدا جزء
را به آن اضافه نموده و با همزنی C به مدت حداکثر 3 دقیقه با هم مخلوط شده و سپس 543 واحد از جزء
بالا مخلوط کرده، تا به رنگ یکنواختی برسد. فرایند اختلاط در مرحله ي shear با سرعت پایین و برش
دوم نباید بیش از 7 دقیقه به طول بیانجامد. درهنگام هم زدن به مسیر هم زدن جهت جلوگیري از ایجاد
حباب باید توجه شود . پس از اتمام عمل اختلاط به سرعت مواد مخلوط شده در محل مورد نظر اعمال
10° است باید ظرف اختلاط ابتدا در آب گرم قرار گیرد c شود. اگر دماي محیط در هنگام اختلاط پایینتر از
25° برسد پس از خشک نمودن ظروف اختلاط راحت تر صورت خواهد پذیرفت. c تا دماي آن به


نکات ایمنی:
از تماسگروت با پوست بدن و چشم باید اجتناب نمایید ( در صورت تماس با دست با آب فراوان بشویید).
هنگام کار با این ماده از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید. در صورت تماس گروت با چشم با آب
فراوان بشوئید و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22933501,22953288,02175128

info@bsmco.org