پروژه ها

BSM Coate Eml

موارد کاربرد BSM Coate Eml

1.عایق کاری سطوح بتنی

2.عایق کاری مخازن

3.پوشش فنداسیون ها و سطوحی که با خاک یا یون های مخرب بتن در تماس هستند

4.عایق کاری سقف ها زیرزمین و تونل ها

تهران، خیابان پاسداران ، دشتستان سوم، پلاک 10

021-75128

info@bsmco.org