پروژه ها

BSM Coate Eml

موارد کاربرد BSM Coate Eml

1.عایق کاری سطوح بتنی

2.عایق کاری مخازن

3.پوشش فنداسیون ها و سطوحی که با خاک یا یون های مخرب بتن در تماس هستند

4.عایق کاری سقف ها زیرزمین و تونل ها

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22933501,22953288,02175128

info@bsmco.org