میکروسیلیس

ميكروسيليس - MICROSILICA

ميكروسيليس يک سوپر پوزولان است که در صورت کاربرد صحيح تأثير بسيار قابل ملاحظه ای در افزايش مقاومت و دوام بتن دارد.ميکروسيليس در حرارت زايی بتن تا حد زيادی ناشی از همان مکانيزم هايی مي باشد که منجر به افزايش دوام و مقاومت بتن ميگردند، يعنی اثر پرکنندگی و واکنش پوزولانی.

ميكروسيليس می تواند منجر به کاهش حرارت زایی بتن گردد.حرارت زايی يک گرم ميکروسيليس بيشتر از يک گرم سيمان پرتلند معمولی بوده و در مواردی بيشتر از 2 برابر آن خواهد بود.ليکن مقاومت زايي بالاتر ميکروسيليس (2 تا حدود 4 برابر سيمان)،امکان کاهش مقدار کل مواد سيمانی بتن جهت دستيابي به يک مقاومت مشخص را فراهم ساخته و بدين شکل استفاده از ميکروسيليس ميتواند منجر به کاهش حرارت زايی بتن گردد.

ميکروسيليس يک محصول فرعي در جريان توليد سيليسيم و آلياژهاي سيليسيم، بخصوص آلياژ فروسيليس است و برای استفاده به عنوان يک ماده سيمانی در بتن بسيار مناسب است.

از ديگر مزيت های استفاده ميكروسيليس پايين آمدن جنبش يونهاى كلر و سرانجام پايين آمدن عمق نفوذ كلر در بتن بخصوص در مناطق ساحلى جنوب ايران مى باشد.

 

موارد مصرف ميکروسيليس :

در بتن ريزى های مربـوط به ساخت بارانداز هاي کشتی، فونداسيون ماشين آلات، سـتونها ،شمعـها و قطـعات پـيش ساخته، وهمه سازه هاى بتنى كه در معرض حملات شيميايى بويژه يون كلر و سولفاتها قرار دارند.

 

مــــــزايای ميکروسيليس :

  • افزايش مقاومتهاى ديناميكى بتن (فشاری،خمشی،کششی و برشی)
  • افزايش تراکم بتن و بدنبال آن کاهش نفوذپذيرى بتن
  • جلوگيری از خوردگی بتن در مقابل عوامل خورنده
  • مقاومت در مقابل آسيب آرماتور در بتن هاى مسلح
 

ميزان مصرف ميکروسيليس :

ميكروسيليس همانند سيمان در ساخت بتن در هر مترمکعب با هر عياری 7 الی 15 درصد وزن سيمان مصرفى كه در بعضی موارد به همان ميزان جايگزين سيمان ميشود.

نکته: در بتنی که از افزودنی پوزولانی مثل ميكروسيليس استفاده شده است.بهمراه آن برای کارايي بيشتر و پايين آوردن نسبت W/C يا نسبت آب به سيمان حتما ميبايستى از يك نـوع سوپر وايزر يا فوق روان کننده كه داراى سازگارى زيادى با ميكروسيليسميباشد استفاده شود.

 

اثر پر کنندگی ميکروسيليس :

بررسی های انجام شده روی خمير سيمان نشانگر اين موضوع ميباشند که ميکروسيليس بخاطر ريزی ذرات با پخش شدن در ماتريس خمير سيمان،کانونهای واکنش برای هيدراتاسيون سيمان فراهم آورده و به اين ترتيب موجب تسريع واکنش و حرارت زايی ترکيبات سيمان ميشود.حتی اثر ميکروسيليس در اين رابطه فراتر از تسريع واکنش آليت بوده و موجب ارتقاء واکنش آن ميگردد.

 

اثر واکنش پوزولانی ميکروسيليس :

واکنش پوزولانی ميکروسيليس بسيار سريعتر از پوزولانهای معمولی مانند خاکستر بادی و اکثر پوزولانهای طبيعی رخ ميدهد.با توجه به اينکه واکنش پوزولانی عمدتا بين سيليس موجود در پوزولان و هيدروکسيد کلسيم ناشی از هيدراتاسيون سيمان صورت ميگيرد و با در نظر گرفتن ريزی و خلوص بالاي ميکروسيليس(حدود 90 درصد SIO2) اين انتظار می رود که حرارت زايی واکنش پوزولانی ميکروسيليس به ميزان قابل توجهی بيشتر از پوزولان های متعارف مانند خاکستر بادی گردد.حرارت زايی خاکستر بادی در بتن به ازای هر گرم حدوداً نصف حرارت زایی سيمان با جرم برابر براورد شده است.بر اين اساس قابل انتظار است که حرارت زایی واکنش پوزولانی ميکروسيليس در بتن بيشتر ازجرم مساوی سيمان باشد. در اين خصوص لازم به توجه است که حرارت زاییميکروسيليس در بتن به عواملي مانند درصد استفاده از ميکروسيليس، نسبت آب به مواد سيمانی و دما در حين واکنش دارد.

 

ضريب حرارت زايی ميکروسيليس :

حرارت زايي مواد پوزولانی ديگر معمولاً با حرارت زايی جرم معادل سيمان مقايسه مي شود. اين کميت را مي توان"ضريب حرارت زایی" ناميد. در صورت استفاده از ميکروسيليس در بتن های قوی با نسبت های آب به مواد سيماني کمتر از 0.4 حرارت زایی آن کمتر از سيمان معمولی می باشد.

در بتن هایی با مقاومت متوسط (با نسبت آب به مواد سيماني بالاتر از 0.4) و در درصد متعارف استفاده (10 درصد)، حرارت زاییميکروسيليس بيشتر از سيمان پرتلند معمولی بوده و در نسبت های آب به سيمان بالا می تواند بيش از 2 برابر آن گردد.

 

اثر استفاده از ميکروسيليس در حرارت زايی بتن :

در تبيين اثر کلی ميکروسيليس در حرارت زایی بتن لازم است علاوه بر مسئله حرارت زایی ميکروسيليس مسئله ارتقا مقاومت بتن نيز مد نظر قرار گيرد. تفاوت عمده ميکروسيليس با ديگر مواد پوزولانی اين است که مواد متعارف مقاومت زایی معادل سيمان با جرم برابر دارند ليکن ميکروسيليس بخاطر ريزی و خلوص بالا به ازای واحد جرم ، مقاومت زايي بين 2 تا حدود 4 برابر جرم سيمان معادل را دارا می باشد که اين کميت را مي توان ضريب مقاومت زايي ناميد. بر اين اساس مقدار کل مواد سيمانی در بتن حاوی ميکروسيليس جهت دستيابی به يک مقاومت مشخص قابل کاهش مي باشدکه اين امر به نوبه خود حرارت زايی بتن را کاهش خواهد داد.

در رابطه با بتن های حجيم با مقاومت متوسط تا پايين انتظار میرود ضريب حرارت زايي ميکروسيليس بين 1/5تا 2 باشد. با توجه به اين که ضريب مقاومت زایی ميکروسيليس به طور متوسط 3 می باشد مشخص می شود که کاربرد ميکروسيليس در اين گونه بتن ها جهت کاهش حرارت زایی بتن می تواند در نظر گرفته شود.

در رابطه با بتن های پر مقاومت با نسبت آب به سيمان کمتر از 0.4 ضريب حرارت زایی ميکروسيليس کمتر از 1 می باشد که خود می تواند به عنوان عاملی در کاهش حرارت زایی بتن در نظر گرفته شود. علاوه بر اين با در نظر گرفتن ضريب مقاومت زایی ميکروسيليس حدود 3 ، امکان کاهش مقدار مواد سيمانی و در نتيجه کاهش بيشتر حرارت زایی وجود دارد.

بر اين اساس مشخص می شود استفاده ازميکروسيليس برای کاهش مسائل حرارتی بتن های حجيم پر مقاومت می تواند مؤثر باشد.

 

نتيجه گيری :

- نسبت آب به مواد سيمانی و در صد استفاده از ميکروسيليس تأثير عمده ای روی حرارت زایی ميکروسيليس دارند. با افزايش درصد استفاده ميکروسيليس از 10 درصد به بالا حرارت زایی آن به ازای واحد جرم کاهش می يابد. با کاهش نسبت آب به سيمان حرارت زایی ميکروسيليس به ازای واحد جرم کاهش می يابد.

- حرارت زایی ميکروسيليس در نسبت های آب به سيمان کمتر از 0.4 پايين تر از سيمان پرتلند معمولی می باشد.

- در 10 درصد استفاده از ميکروسيليس و در نسبت های آب به مواد سيمانی بالاتر از 0.4 ، حرارت زايي ميکروسيليس بيشتر از حرارت زایی سيمان پرتلند معمولی بوده ودر نسبت آب به مواد سيمانی حدود 0.6 می تواند بيشتر از 2 برابر حرارت زایی سيمان معمولی گردد.

- با توجه با بالا تر بودن ضريب حرارت زایی ميکروسيليس نسبت به ضريب حرارت زايي تعيين شده ، استفاده از ميکروسيليس تقريباً در تمامی موارد می تواند حرارت زایی بتن را کاهش دهد. اين تأ ثير خصوصاً برای بتن های پر مقاومت با نسبت های آب به سيمان کمتر از 0.4 بارز می باشد.

 

بسته بندی ميکروسيليس :

  • كيسه هاى 40و 500 كيلوگرمى (jombobag)
  • فله بصورت حمل در بونكر

 

 

ژل میکروسیلیس آب بند بتن (بتن ضد سایش) - SP1RB

توضیحات:

ژل میکروسیلیس SP1RB یک ماده افزودنی بتن با فرمول انحصاری ثبت شده است. ژل میکروسیلیس SP1RB اصلی ترین و پایه ای ترین نوع از انواع ژل سیلیکافیوم می باشد. ژل میکروسیلیس آب بند بتن SP1RB برای ساخت بتن ناتراوا، مخزن بتنی، سپتیک تانک ،مخزن ذخیره آب (استخر بتنی)، بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذیر و بتن پردوام و ملات های با کیفیت ویژه طراحی شده است.

 

ژل سيليکافيوم (ژل میکروسیلیس) برای ساخت بتن الیافی – ASP2RB

توضیحات:
ژل میکروسیلیس ASP2RB یک ژل میکروسیلیس الیاف دار بتن با فرمول انحصاری ثبت شده است.ژل میکروسیلیس ASP2RB برای ایجاد الیاف در بتن تولید بتن الیافی و همچنین ایجاد الیاف پلی پروپیلن در بتن استفاده می گردد.علاوه بر آن ژل میکروسیلیس الیاف دار بتن برای ساخت بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذیر و بتن پر دوام و ملات های ویژه استفاده می شود. این نوع ژل سیلیکافیوم (ژل میکروسیلیس)در بتن ریزی های بسیار تخصصی با موفقیت چشمگیر فنی مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

تهران، خیابان پاسداران ، خیابان نازک خیابان شهید کاظم موسوی شرقی پلاک 63 واحد 412

22953288,02175128

info@bsmco.org